Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 6

Author: SSESSMENTS

Giá tương lai được dự đoán sẽ thúc đẩy tâm lý mua Polypropylene (PP) ở Trung Quốc Giá chào bán bằng polypropylene (PP) trong nước được giữ ổn định để ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on June 29, 2022 5:19 PM (GMT+8)
Last Updated on June 29, 2022 5:19 PM (GMT+8)