Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá acrylonitrile butadiene styrene (ABS) châu Á tuần bắt đầu từ ngày 29 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) được chào bán ở châu Á dưới áp lực giảm giá, một số người bán bị lỗ Giá ABS Injection trong nước và nhập khẩu ở ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,NEA,SEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on June 2, 2023 3:37 PM (GMT+8)
Last Updated on June 2, 2023 3:37 PM (GMT+8)