Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyethylene (PE) indonesia tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 12

Author: SSESSMENTS

Giá Polyethylene (PE) sắp tới ở Indonesia được dự đoán sẽ giữ nguyên xu hướng Giá chào polyetylen (PE) trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định Doanh số ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on December 6, 2023 11:48 AM (GMT+8)
Last Updated on December 6, 2023 11:48 AM (GMT+8)