Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyethylene (PE) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Giá chào Polyethylene (PE) tại Trung Quốc giảm khi các thương nhân cố gắng giảm lượng hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ dài Nhập khẩu HDPE Film và LLDPE ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PE,Vietnamese,Weekly

Published on September 27, 2023 5:56 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2023 5:56 PM (GMT+8)