Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) indonesia tuần bắt đầu từ ngày 10 tháng 7

Author: SSESSMENTS

Giá chào Polyethylene (PE) ở Indonesia di chuyển theo các xu hướng hỗn hợp, nhưng doanh số bán hạ nguồn mờ nhạt ảnh hưởng đến nhu cầu nhựa Một nhà ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on July 12, 2023 10:56 AM (GMT+8)
Last Updated on July 12, 2023 10:56 AM (GMT+8)