Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Giá và nhu cầu Polyetylen (PE) ở Trung Quốc vẫn duy trì xu hướng trước đó, các ưu đãi nhập khẩu được dự đoán sẽ điều chỉnh thêm Giá polyetylen ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PE,Vietnamese,Weekly

Published on February 15, 2023 6:22 PM (GMT+8)
Last Updated on February 15, 2023 6:22 PM (GMT+8)