Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen terephthalate (PET) tại Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 10 tháng 4

Author: SSESSMENTS

Giá Polyethylene Terephthalate (PET) nội địa của Việt Nam kéo dài đà tăng, được cho là quá cao Giá chào Chai PET nội địa điều chỉnh $45/tấn Giá chào chai ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PET,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on April 13, 2023 2:40 PM (GMT+8)
Last Updated on April 13, 2023 2:40 PM (GMT+8)