Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) indonesia bắt đầu từ ngày 27 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Giá Polypropylen (PP) ở Indonesia giữ nguyên mặc dù nhu cầu chậm Nhập khẩu PP Homo Raffia chào hàng từ Việt Nam không thu hút được người mua Việc phân ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PP,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on November 29, 2023 11:15 AM (GMT+8)
Last Updated on November 29, 2023 11:15 AM (GMT+8)