Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá Polypropylene (PP) SEA Tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Nguồn: Người mua Đông Nam Á chưa sẵn sàng chấp nhận những thay đổi về ưu đãi Polypropylene (PP) Hàng hóa polypropylene (PP) từ một nhà sản xuất Malaysia đã ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on September 22, 2021 4:47 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 4:47 PM (GMT+8)