Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polypropylene (PP) thái lan trong tuần bắt đầu từ ngày 5 tháng 6

Author: SSESSMENTS

Nhu cầu về Polypropylene (PP) ở Thái Lan vẫn không thuận lợi mặc dù nhà máy của nhà sản xuất địa phương sắp ngừng hoạt động để bảo trì Cung ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Thailand,Vietnamese,Weekly

Published on June 8, 2023 1:05 PM (GMT+8)
Last Updated on June 8, 2023 1:05 PM (GMT+8)