Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polypropylene (PP) thái lan tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất Polypropylene (PP) Thái Lan điều chỉnh ưu đãi nội địa sau khi công bố giá khuyến mại Giá PP nội địa điều chỉnh THB1.500/tấn ($43/tấn) Chào hàng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Thailand,Vietnamese,Weekly

Published on May 24, 2023 12:25 PM (GMT+8)
Last Updated on May 24, 2023 12:25 PM (GMT+8)