Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: giá polypropylene (PP) thái lan tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Tâm lý giảm giá kéo dài đối với thị trường Polypropylene (PP) của Thái Lan Các mặt hàng polypropylene (PP) trong nước được duy trì hiện trạng Một nhà sản ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Thailand,Vietnamese,Weekly

Published on May 10, 2023 5:46 PM (GMT+8)
Last Updated on May 10, 2023 5:46 PM (GMT+8)