Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc trong tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 3

Author: SSESSMENTS

Nhu cầu Polypropylene (PP) tại Trung Quốc suy yếu, được phản ánh trong tỷ lệ tiêu hóa của hàng tồn kho tại địa phương Các ưu đãi polypropylene (PP) tại ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on March 15, 2023 5:00 PM (GMT+8)
Last Updated on March 15, 2023 5:00 PM (GMT+8)