Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 8

Author: SSESSMENTS

Các nhà đầu tư thị trường Trung Quốc dự đoán triển vọng giá và nhu cầu Rosy Polypropylene (PP) Giá chào polypropylene (PP) trong nước được giữ ổn định để ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on August 30, 2023 3:41 PM (GMT+8)
Last Updated on August 30, 2023 3:41 PM (GMT+8)