Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 31 tháng 7

Author: SSESSMENTS

Giá Polypropylene (PP) tại Trung Quốc tăng mạnh, nhu cầu đình trệ Cung cấp polypropylene (PP) trong nước từ ổn định đến cứng hơn Giá chào xuất khẩu được điều ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on August 4, 2023 11:17 AM (GMT+8)
Last Updated on August 4, 2023 11:17 AM (GMT+8)