Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polystyrene (PS) Đông Nam Á trong tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 7

Author: SSESSMENTS

Giá Polystyrene (PS) ở Đông Nam Á tăng trở lại Giá PS nhập khẩu điều chỉnh trong khoảng USD30-60/tấn Giá PS địa phương tại Việt Nam được điều chỉnh $20/tấn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,SEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on July 20, 2023 5:18 PM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2023 5:18 PM (GMT+8)