Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polystyrene (PS) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Việc điều chỉnh giá chào Polystyrene (PS) nội địa của Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ biến động giá monome, giá nhập khẩu di chuyển theo nhiều hướng khác nhau ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on February 16, 2023 3:18 PM (GMT+8)
Last Updated on February 16, 2023 3:18 PM (GMT+8)