Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polystyrene (PS) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Nguồn cung Polystyrene (PS) nội địa và nhập khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định, nhu cầu giảm do điều kiện cung cấp Giá chào polystyrene (PS) trong nước và ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on November 23, 2023 2:52 PM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2023 2:52 PM (GMT+8)