Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polystyrene (PS) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Người mua Trung Quốc thích Polystyrene (PS) trong nước hơn nhập khẩu, các nhà cung cấp nước ngoài không thể đạt được mục tiêu bán hàng Polystyrene địa phương (PS) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,Styrenics,Vietnamese,Weekly

Published on May 25, 2023 3:58 PM (GMT+8)
Last Updated on May 25, 2023 3:58 PM (GMT+8)