Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) SEA tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 4

Author: SSESSMENTS

Tâm lý thị trường có ít khả năng thay đổi, những người tham gia thị trường Đông Nam Á mong đợi giá Polyvinyl Chloride (PVC) thấp hơn Các giao dịch ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on April 19, 2023 12:44 PM (GMT+8)
Last Updated on April 19, 2023 12:44 PM (GMT+8)