Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Giá chào hàng Polyvinyl Clorua (PVC) nhập khẩu vào Trung Quốc tăng trở lại, nhu cầu vẫn yếu do một số yếu tố chuyến tàu tháng mười hai tắt ers ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PVC,Vietnamese,Weekly

Published on November 22, 2023 7:20 PM (GMT+8)
Last Updated on November 22, 2023 7:20 PM (GMT+8)