Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Tuần giá Polypropylene (PP) Ấn Độ Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Xu hướng nhu cầu Polypropylene (PP) ở Ấn Độ thay đổi trái ngược với kỳ vọng của người chơi trên thị trường Giá chào bán bằng polypropylene (PP) nội địa ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,PP,Vietnamese,Weekly

Published on September 22, 2021 6:52 PM (GMT+8)
Last Updated on September 22, 2021 6:52 PM (GMT+8)