Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polypropylene (PP) toàn cầu: điều gì đang xảy ra vào tuần 32, ngày 8 tháng 8 năm 2022

Author: SSESSMENTS

Bangladesh Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ đã bán được một số khối lượng hàng PP Homo Raffia cho Bangladesh với giá 1.060 USD / tấn ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Americas,Asia Pacific,Bangladesh,Brazil,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Latin America,Malaysia,Middle East,NEA,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,US,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on August 11, 2022 11:52 AM (GMT+8)
Last Updated on August 11, 2022 11:52 AM (GMT+8)