Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: các điều chỉnh nhỏ được phát hiện trên các chào hàng nhập khẩu mới nhất bằng polypropylene (PP) từ Philippines đến Indonesia

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Indonesia thông báo SSESSMENTS.COM rằng các điều chỉnh nhẹ đã được phát hiện đối với các đợt chào hàng nhập khẩu polypropylene (PP) mới nhất từ Philippines ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,Philippines,SEA,Vietnamese

Published on August 9, 2022 3:03 PM (GMT+8)
Last Updated on August 9, 2022 3:03 PM (GMT+8)