Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Chi nhánh thương mại của nhà sản xuất SEA dự kiến PVCA của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn $ 950 tính theo giá FOB hoặc thấp hơn vào tuần tới

Author: SSESSMENTS

Một chi nhánh thương mại của nhà sản xuất Đông Nam Á kỳ vọng giá chào bán polyvinyl clorua (PVC) gốc axetylen của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 950 ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,Brazil,China,Freemium,NEA,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on June 29, 2022 4:29 PM (GMT+8)
Last Updated on June 29, 2022 4:29 PM (GMT+8)