Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 6

Author: SSESSMENTS

Nguồn: Xu hướng giảm ở Trung Quốc Ưu đãi Polyvinyl Clorua (PVC) sẽ kéo dài cho đến tháng Bảy giữa nhu cầu chậm và giá tương lai thấp hơn Giá ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PVC,Vietnamese,Weekly

Published on June 29, 2022 6:22 PM (GMT+8)
Last Updated on June 29, 2022 6:22 PM (GMT+8)