Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nguồn: người mua polyvinyl clorua (PVC) ở Malaysia hạn chế mua hàng đối với nhu cầu ngay lập tức

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân ở Malaysia đã tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng hầu hết những người mua polyvinyl clorua (PVC) trong nước vẫn thận trọng đối với các vật liệu có ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,Japan,Malaysia,NEA,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on March 25, 2022 1:08 PM (GMT+8)
Last Updated on March 25, 2022 1:08 PM (GMT+8)