Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Người mua Malaysia đã mua hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) từ hai nhà sản xuất trong khu vực với giá chào ban đầu, giữ cho sản lượng ở mức giảm mặc dù nhu cầu tốt

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng ở Malaysia đã liên hệ với SSESSMENTS.COM đã đề cập rằng công ty đã mua hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) từ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Freemium,Malaysia,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on March 4, 2022 12:42 PM (GMT+8)
Last Updated on March 4, 2022 12:42 PM (GMT+8)