Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) gốc axetylen của Trung Quốc đã chốt đơn đặt hàng cho thị trường nội địa và xuất khẩu, dự đoán nguồn cung sẽ eo hẹp về sau

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) gốc axetylen của Trung Quốc đã liên hệ với SSESSMENTS.COM cho biết công ty đã chốt đơn hàng cho cả thị trường nội ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on February 10, 2022 1:41 PM (GMT+8)
Last Updated on February 10, 2022 1:41 PM (GMT+8)