Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 7 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Ưu đãi Polyvinyl Clorua (PVC) ở Trung Quốc đã tăng sức mạnh từ giá kỳ hạn tăng sau khi quay trở lại từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giá chào ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PVC,Vietnamese,Weekly

Published on February 9, 2022 5:02 PM (GMT+8)
Last Updated on February 9, 2022 5:02 PM (GMT+8)