Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) chào hàng từ Ấn Độ và Trung Quốc đến Malaysia được đăng điều chỉnh ba chữ số, người mua chờ thêm giá

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Malaysia tiết lộ với SSESSMENTS.COM nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) chào hàng từ Indonesia và Trung Quốc đã điều chỉnh ba chữ số. Như đã thông tin, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Indonesia,Malaysia,NEA,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on June 24, 2022 1:04 PM (GMT+8)
Last Updated on June 24, 2022 1:04 PM (GMT+8)