Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: bất chấp việc chào bán polyvinyl clorua (PVC) nội địa được công bố những điều chỉnh đáng chú ý trong ba tuần liên tiếp, người mua Trung Quốc vẫn bất động

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM rằng người mua vẫn không thay đổi mặc dù các chào hàng polyvinyl clorua (PVC) nội địa trong nước đã có những ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,Vietnamese

Published on June 27, 2022 3:15 PM (GMT+8)
Last Updated on June 27, 2022 3:15 PM (GMT+8)