Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyvinyl clorua gốc axetylen (PVC) chào hàng từ Trung Quốc về Việt Nam được điều chỉnh trong cùng một tuần

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam tiết lộ với SSESSMENTS.COM rằng giá nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) gốc axetylen từ Trung Quốc về nước này đã được điều chỉnh trong cùng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese

Published on June 24, 2022 5:05 PM (GMT+8)
Last Updated on June 24, 2022 5:05 PM (GMT+8)