Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Phân loại polyvinyl clorua toàn cầu (PVC): Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan, gà tây, Việt Nam, tuần 8, 21-25 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Bangladesh Không có giá thầu hoặc thực hiện giao dịch nào để đáp ứng các yêu cầu đối với hàng hóa polyvinyl clorua (PVC) làm từ ethylene có xuất xứ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,All Products,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Egypt,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Japan,Malaysia,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,SEA,Taiwan,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on February 28, 2022 10:37 AM (GMT+8)
Last Updated on February 28, 2022 10:37 AM (GMT+8)