Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu nổi bật: chuyện gì đang xảy ra bây giờ, tuần 9, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Author: SSESSMENTS

Trung Quốc Giá chào bán polyvinyl clorua (PVC) trong nước được giữ ổn định, tăng trong khoảng 50 - 80 CNY / tấn (8 - 13 USD / tấn) so ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Central and East Europe,China,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Japan,Malaysia,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,SEA,Taiwan,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on March 3, 2022 11:55 AM (GMT+8)
Last Updated on March 3, 2022 11:55 AM (GMT+8)