Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Đánh giá Thị trường PP Homo Raffia Đông Nam Á Tuần 37, ngày 13-17 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Xuất xứ Viễn Đông Á 1.185-1.245 USD / tấn Xuất xứ Trung Đông $ 1,300 / tấn Xuất xứ Đông Nam Á $ 1,230-1,295 / tấn Nhận xét của những ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on September 20, 2021 1:57 PM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 1:57 PM (GMT+8)