Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Đánh giá về Thị trường PP Homo Raffia Đông Nam Á Tuần 38, ngày 20-24 tháng 9

Author: SSESSMENTS

Xuất xứ Viễn Đông Á 1.260-1.295 USD / tấn Xuất xứ Trung Đông $ 1,230-1,300 / tấn Xuất xứ Đông Nam Á $ 1,240-1,305 / tấn Nhận xét của những ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on September 27, 2021 4:00 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2021 4:00 PM (GMT+8)