Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường indonesia: polypropylene (PP) trong nước và nhập khẩu, ngày 20-21 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Đánh giá về thị trường Indonesia PP Homo Raffia Xuất xứ Đông Nam Á $1,130-1,170/tấn Nhận xét của những người tham gia thị trường về PP Homo Raffia như sau: ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on February 21, 2023 3:57 PM (GMT+8)
Last Updated on February 21, 2023 3:57 PM (GMT+8)