Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Tin tức nổi bật về thị trường indonesia: polypropylene (PP) trong nước và nhập khẩu, ngày 13-14 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Đánh giá về thị trường Indonesia PP Homo Raffia Xuất xứ Đông Nam Á 1.180-1.200 USD/tấn Nhận xét của những người tham gia thị trường về PP Homo Raffia như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on February 14, 2023 3:43 PM (GMT+8)
Last Updated on February 14, 2023 3:43 PM (GMT+8)