Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường Châu Phi, Trung Quốc, turkiye polyethylene (PE) ngày 28 tháng 11 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân đến từ Trung Quốc đã chia sẻ với SSESSMENTS.COM về thông tin cập nhật về thị trường polyetylen (PE) Trung Quốc, Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Central and East Europe,China,Europe,NEA,News,PE,Turkey,Vietnamese

Published on November 28, 2023 3:10 PM (GMT+8)
Last Updated on November 28, 2023 3:10 PM (GMT+8)