Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông tin về polyethylene (PE) toàn cầu: Úc, Bangladesh, Bỉ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam tuần 47, ngày 20-24 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Các giá chào hàng mLLDPE C6 nhập khẩu từ Singapore giảm USD10/tấn so với hai tuần một lần, hiện có ở mức USD1.260/tấn trên LC trả ngay, CIF ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Belgium,Central and East Europe,China,Czech Republic,Digest,Egypt,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Middle East,News,PE,Pakistan,Philippines,SEA,Saudi Arabia,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on November 27, 2023 12:05 PM (GMT+8)
Last Updated on November 27, 2023 12:05 PM (GMT+8)