Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường myanmar, thái lan, polyvinyl clorua (PVC) ngày 12 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân tiết lộ với SSESSMENTS.COM lô hàng tháng 6 chào hàng từ một nhà sản xuất polyvinyl clorua (PVC) của Thái Lan đến Myanmar. Theo ghi nhận, thương ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Myanmar,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on June 12, 2023 5:17 PM (GMT+8)
Last Updated on June 12, 2023 5:17 PM (GMT+8)