Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyethylene (PE) Úc, Singapore, Thái Lan ngày 29 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân người Úc đã báo cáo với SSESSMENTS.COM về các ưu đãi nhập khẩu polyetylen (PE) mới nhất từ ​​Đông Nam Á về nước. Giá chào nhập khẩu ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,News,PE,SEA,Singapore,Thailand,Vietnamese

Published on September 29, 2023 10:26 AM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2023 10:26 AM (GMT+8)