Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) Trung Quốc, Ả Rập Xê Út ngày 29 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Hồng Kông đã thông báo SSESSMENTS.COM giao dịch vận chuyển hàng hóa polyetylen (PE) của Saudi sang Trung Quốc được giảm giá. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,PE,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on September 29, 2023 9:36 AM (GMT+8)
Last Updated on September 29, 2023 9:36 AM (GMT+8)