Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) Mỹ, Việt Nam ngày 2 tháng 6 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng của Việt Nam báo cáo SSESSMENTS.COM rằng giá chào nhập khẩu đối với hàng hóa polyetylen (PE) của Hoa Kỳ thông ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,News,PE,SEA,US,Vietnam,Vietnamese

Published on June 2, 2023 11:14 AM (GMT+8)
Last Updated on June 2, 2023 11:14 AM (GMT+8)