Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: cập nhật thị trường polyetylen (PE) việt nam, oman, mỹ, viễn đông á 06/06/2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Việt Nam thông báo SSESSMENTS.COM về cung cấp polyetylen (PE) nhập khẩu từ một số nguồn gốc. Như đã lưu ý, chào hàng LLDPE Film C4 nhập ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Korea,Middle East,NEA,News,Oman,PE,SEA,Taiwan,US,Vietnam,Vietnamese

Published on June 6, 2023 2:58 PM (GMT+8)
Last Updated on June 6, 2023 2:58 PM (GMT+8)