Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) Trung Quốc, Ả Rập Xê Út ngày 26 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Hồng Kông cho biết SSESSMENTS.COM rằng một nhà sản xuất Ả Rập Xê Út đã công bố các chào hàng polyethylene (PE) mới ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,PE,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on September 26, 2023 2:11 PM (GMT+8)
Last Updated on September 26, 2023 2:11 PM (GMT+8)