Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) Trung Quốc, Ả Rập Xê Út ngày 6 tháng 12 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM về các ưu đãi nhập khẩu polyetylen (PE) mới nhất từ ​​SABIC của Ả Rập Xê Út. Tuần này, thương nhân nhận ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Middle East,NEA,News,PE,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on December 6, 2023 11:08 AM (GMT+8)
Last Updated on December 6, 2023 11:08 AM (GMT+8)