Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) của Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Ả Rập Thống Nhất ngày 4 tháng 12 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Ngày 1/12/2023, một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM cung cấp polyetylen (PE) nhập khẩu có sẵn trên thị trường. Theo nguồn tin này, giá chào hàng polyetylen (PE) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Saudi Arabia,Thailand,UAE,Vietnamese

Published on December 4, 2023 12:36 PM (GMT+8)
Last Updated on December 4, 2023 12:36 PM (GMT+8)