Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 9 tháng 10 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc báo cáo với SSESSMENTS.COM về cập nhật của thị trường polyetylen (PE) trong nước. Về mặt giá cả, các chào hàng nội địa mới nhất ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PE,Vietnamese

Published on October 9, 2023 1:02 PM (GMT+8)
Last Updated on October 9, 2023 1:02 PM (GMT+8)